Bøger & Udgivelser


Screenshot_9.png

Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis
- synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Bogen handler om at udvikle og synliggøre kvalitet i det pædagogiske arbejde på dagtilbuddets egne præmisser i en dansk kontekst. Forskningen har de seneste år vist, at dagtilbud har mulighed for at gøre en afgørende forskel for pædagogisk kvalitet, noget andet er at omsætte denne viden til handlinger i praksis, Synlig Læring tilbyder en forskningsbaseret systematisk tilgang til at omsætte denne viden til en målrettet og bevidst pædagogisk praksis i professionelle fællesskaber.

Bogen sætter fokus på ledelse af læring i den nære relation mellem barn og voksen, mellem de fagprofesionelle voksne og på ledelses- og forvaltningsniveau. Undervejs gives en række praksiseksempler på, hvordan både strukturelle og processuelle faktorer for kvalitet kan understøttes ledelsesmæssigt. Centrale emner er opbygning af en datakultur, didaktisk kompetence samt fokus på feedback og vedvarende fælles tænkning som fremmende for kvalitet.

Bogen henvender sig til pædagogiske ledere i dagtilbud og på forvaltninger samt pædagogiske konsulenter og andre, der beskæftiger sig med udvikling af kvalitet i dagtilbud.


Skærmbillede 2019-08-14 kl. 19.18.20.png

Læreplanen som redskab for faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber - Af Stine Elverkilde og Søren Voxted


Denne artikel handler om, hvordan læreplanen skal fungere som et redskab, der understøtter det pædagogiske personale og ledelsens arbejde. Det kræver, at målene konkretiseres, gøres forståelige og tilpasses den lokale kontekst. Artiklen ser professionelle læringsfællesskaber som en måde, hvorpå man kan skærpe et fælles fokus på og sprog for læring og derigennem udvikle læringsmiljøer, der gavner børnene.


Skærmbillede 2019-07-31 kl. 10.07.46.png

Ledelse af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud
- Fra ny viden til handling i praksis

Hvordan skaber vi dagtilbud af høj kvalitet? Hvordan får vi ny viden til at blive til nye handlinger i praksis? 

I en tid, hvor der kontinuerligt produceres ny viden om god pædagogisk praksis, og hvor dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan stiller nye krav, er disse spørgsmål væsentlige at stille sig selv – både som pædagogisk leder, dagtilbudsleder, områdeleder eller som leder eller konsulent på forvaltningsniveau.

I denne bog præsenteres professionelle læringsfællesskaber som en del af svaret på disse spørgsmål. 

Her stilles der skarpt på ledelse af medarbejdernes læring og den ledelsesmæssige opgave med at skabe organisatoriske forudsætninger for, at ny viden kan blive til nye handlinger i praksis. Herved sikres det fortsatte arbejde med kvalitetsudvikling i pædagogisk hverdagspraksis til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bogen ser nærmere på centrale byggesten i professionelle læringsfællesskaber, og hvordan de kan oversættes til fire specifikke ledelsesformer:

  • Retningsskabende ledelse – fælles vision og værdier

  • Distribueret ledelse – udvikling af kollektiv kompetence

  • Kollaborativ ledelse – deprivatisering af praksis

  • Pædagogisk ledelse – understøttende strukturer

Undervejs præsenteres tankevækkende cases, der har til hensigt at vise kompleksiteten i ledelsesopgaven – ikke blot glansbilledet. I bogens appendiks findes desuden konkrete værktøjer til at arbejde videre med udviklingen af professionelle læringsfællesskaber og dagtilbud af høj kvalitet.


Screenshot_10.png

Professionsbachelor
– uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis.

Redaktion: Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen, Niels Mølgaard. Bogen henvender sig til alle studerende, der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor til stadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en del af.

Kapitel 9: Udvikling på dagtilbuds- og skoleområdet af Stine Elverkilde, beskriver hvordan udviklingskompetence kommer til udtryk i praksis. Derefter præsenteres to udviklingstiltag på skole- og dagtilbudsområdet som eksempel på de fagprofessionelles udviklingsværktøjer og processen bag udvikling af praksis. Et tredje eksempel viser, hvordan man arbejder med udvikling i et topstyret projekt, hvor et politisk projekt i en kommune skal implementeres, Derefter præsenteres et bottom-up udviklingsprojekt, hvor praktikere på tværs af uddannelsesbaggrund har udviklet en radikal anderledes praksis.