Strategi- og organisationsudvikling


Ledelsesmæssig understøttelse til udarbejdelse og implementering af vision, målsætning og handleplan i egen hverdagspraksis. 

Med udgangspunkt i egen ledelsesmæssige placering og situation, bygges der bro mellem organisationens nuværende udgangspunkt og den ledelsesmæssige vision for den ønskværdige fremtid med et dobbelt fokus på udvikling af de ledelsesmæssige kompetencer til at drive og fastholde forandringsprocesser samt inddragelse af medarbejderne i processer med samskabelse, faglige krav, kreativitet og fokus på kerneopgaven.

Processerne bygger på en top-down rammesætning og bottom-up udvikling, der erfaringsmæssig giver den største succes for udvikling af praksis

Denne model giver en balance mellem kompleksitetsreduktion og meningstilskrivelse. Det skal sikre at alle arbejder mod det samme mål med en forpligtende frihed til at skabe løsninger, der tager udgangspunkt i den pædagogiske praksis, og opgaven med at skabe de bedste rammer for børnegruppens udvikling, læring og trivsel.

Der tilbydes en bred vifte af ydelser, der understøtter samskabelse af kvalitet i organisationen – også til det lange seje træk:

  • Seminarer/ ledelsesdage o.lign.

  • Sparringsmøder efter fast aftale og/ eller som klippekort til løbende sparring over en aftalt periode

  • Mentorforløb

  • Ledelsesevaluering, LVILVI er et 360-graders feedback- og udviklingsredskab til at udvikle versatile ledere. Versatil ledelse betegner evnen til at håndtere kompleksitet ved at agere lige stærkt på strategisk som operationel ledelse samt agere lige effektivt med en styrende og støttende ledelsesstil.

  • Data om kvalitet i egen praksis med metodisk systematik og kvalitetsskalaer som fx SSTEW – Skala til vurdering af kvalitet i pædagogisk praksis med 2 – 5 årige børn. Vedvarende fællestænkning og følelsesmæssig trivsel.

Gennem hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet med strategiudvikling og organisationsudvikling samt ledelsessparring på forskellige niveauer i organisationer fra store kommunale strategier, egne processer og udviklingsprojekter, til sparring på udviklingsplaner på institutionsniveau.